Informacje wyborcze

INFORMACJE WYBORCZE

Wybory samorządowe 2018

Tu znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące procedury wyborczej.

INFORMACJA JAK DOKONAĆ WPŁATY na Kww "wspólnie dla częstochowy"

1.  Środki finansowe KWW Wspólnie dla Częstochowy mogą pochodzić wyłącznie z wpłat osób fizycznych będących obywatelami polskimi, mającymi miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wpłaty na Rzecz KWW mogą być dokonywane jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

3. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz KWW nie może przekroczyć kwoty 31 500,00 zł.

4. Wpłat dokonuje się na poniższy rachunek bankowy:

PKO Bank Polski S.A.

25 1020 1664 0000 3402 0587 0250

Odbiorca:

KWW Wspólnie dla Częstochowy
ul. 1 Maja 7A
42-200 Częstochowa

W tytule płatności wpisując: ,,na Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Częstochowy”

PO ZAREJESTROWANIU KANDYDATÓW

W tytule płatności wpisując: ,,Wpłata na kandydata (imię i nazwisko)”.

5. Po dokonaniu wpłaty proszę o informację potwierdzającą wpłatę na e-mail: wplaty@wspolniedlaczestochowy.pl

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

INFORMACJE DLA WYBORCÓW...

…czyli  odpowiedzi na najczęściej padające pytania dotyczące wyborów samorządowych

Jeżeli mieszkasz w mieście na prawach powiatu, dostaniesz trzy karty do głosowania: w wyborach do rady miasta, do sejmiku województwa oraz na prezydenta miasta.

 

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa. Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz.

Nie. W wyborach samorządowych głosować możesz wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania.

Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina, w której wyborca stale zamieszkuje

Nie. Głosowanie w wyborach samorządowych przeprowadzane jest tylko na terenie Polski.
Głosować możesz jedynie w miejscu stałego zamieszkania.

Jeżeli w dniu wyborów będziesz przebywać w szpitalu, sanatorium, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, będziesz mógł w nim zagłosować – ale tylko pod warunkiem, że placówka ta znajduje się w tym samym województwie co gmina, w której jesteś wpisany do rejestru wyborców.  Dyrektor danej jednostki powiadomi Cię, że zostałeś wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania utworzonego w takim miejscu.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, ale nie jesteś obywatelem polskim, możesz głosować w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Musisz być jednak wpisany do stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez gminę.

Członków terytorialnych komisji wyborczych mogą zgłaszać wszystkie komitety wyborcze, niezależnie od tego, czy zgłoszą listy kandydatów na radnych w danym okręgu wyborczym. Jeśli chcesz zasiadać w komisji wyborczej, możesz więc zgłosić się do dowolnego komitetu wyborczego. Pamiętaj, że komitety wyborcze mają czas na zgłoszenie komisarzom wyborczym kandydatów na członków komisji wyborczych tylko do 6 września.

Już tylko 3 dni dzielą nas od końca terminu, w którym komitety wyborcze mogą zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) komisji wyborczych.

Komisje wyborcze – zadania, członkostwo, powołanie

O tym, czym są terytorialne i obwodowe komisje wyborcze, jakie mają zadania, kto je powołuje i kto może w nich zasiadać, pisaliśmy tutaj.

Ile wynosi dieta?

Warto pamiętać, że osobom, które zdecydują się na zasiadanie w terytorialnej lub obwodowej komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynnościWysokość diety to:

 • dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 650 zł,
 • dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 600 zł,
 • dla członków terytorialnych komisji wyborczych – 550 zł,
 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł,
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł,
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł.

Chcę zasiadać w komisji wyborczej – co muszę zrobić?

Jeśli chcesz zaangażować się w prace terytorialnej (wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) komisji wyborczej albo obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, zgłoś się do jednego z komitetów wyborczych – nieważne, czy dany komitet wyborczy zgłosi listę kandydatów na radnych w danym okręgu wyborczym.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW...

Kandydatem na radnego może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w powiecie, w którym kandyduje i jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla gminy, położonej na obszarze danego powiatu.

Nie może kandydować na radnego osoba:

 • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Nie. Kandydat na radnego nie musi mieszkać na  obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony. Musi natomiast mieszkać w danym powiecie.

Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców, którzy stale mieszkają w danym powiecie. Wyborcy ci nie muszą natomiast stale mieszkać w okręgu wyborczym, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych.

Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów.

W przypadku koalicji wyborczej, która zgłosiła wspólne listy kandydatów, komitet wyborczy partii politycznej, który wchodzi w skład takiej koalicji, nie może zgłosić własnych, odrębnych list.

 

Liczba kobiet i liczba mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % wszystkich kandydatów na liście.

Jeżeli na zgłaszanej liście jest 3 kandydatów, muszą być wśród nich zarówno kobiety, jak i mężczyźni. 

Nie. Kandydat na radnego może kandydować w wyborach tylko do jednej rady lub sejmiku i może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów.