Program

"Wspólnie dla Częstochowy"

Wspólnie dla Częstochowy to grupa osób, dla których dobro Częstochowy jest wspólnym celem. Niezależnie od poglądów politycznych, niezależnie od środowisk, w których na co dzień pracujemy, uczymy się, żyjemy, Wspólnie dla Częstochowy bądźmy swoimi przyjaciółmi i zadbajmy by Częstochowa zmieniała się w dobrym kierunku.

Poznaj nasz program

KLUCZOWE WARTOŚCI

WSPÓLNIE DLA MAŁEJ OJCZYZNY –  lokalny patriotyzm budujący poczucie jedności, lokalne więzi i wspólną tożsamość, oparty na dialogu i szacunku dla innych, łączący różne środowiska, wydobywający różnorodną historię i tradycje naszego miasta oraz żyjących w nim ludzi.

WSPÓLNIE DLA SPOŁECZNOŚCI – częstochowianek i częstochowian, rodzin, rodziców, dzieci i  seniorów, a także środowisk, grup i organizacji pozarządowych działających ma rzecz Częstochowy tak, by wspólnie rozwijać miasto w którym chce się żyć, pracować, spędzać czas wolny, realizować pasje, włączać się we wspólne działania lokalnego środowiska.

WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA – zapewnienie spokoju częstochowiankom i częstochowianom poprzez ciągłe podążanie za najnowszymi technologiami i osiągnięciami  – to między innymi rozwój monitoringu miejskiego, walka z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży.

KLUCZOWE IDEE PROGRAMU WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY

  • – Działamy wspólnie dla dobra Częstochowy – wywodzimy się z różnych środowisk, mamy różne poglądy polityczne, ale łączy nas jeden cel – Częstochowa;

– ta różnorodność, wielość doświadczeń życiowych, zawodowych, różne środowiska, w których działamy to nasz atut – będziemy działać czerpiąc z różnorodnych pomysłów i potrzeb częstochowianek i częstochowian;

– chcemy współpracować z każdym, kto tak jak my chce działać,  jest otwarty na dialog i ma cel wspólny z nami;

– kochamy to miasto, czujemy się za nie odpowiedzialni, to nasze miejsce na ziemi, tu chcemy żyć, pracować, odpoczywać, realizować pasje, wychowywać dzieci, dojrzewać i doczekać jesieni życia.

– chcemy rozbudzać lokalny patriotyzm – poczucie jedności częstochowianek i częstochowian, lokalne więzi i wspólną tożsamość, które będą oparte na dialogu i szacunku dla innych, łącząc różne środowiska, wydobywając różnorodną historię i tradycje naszego miasta oraz żyjących w nim ludzi.

JAK CHCEMY OSIĄGNĄĆ NASZE CELE?

Częstochowa to nasze wspólne dobro, dlatego chcemy mieć wpływ na to, jaka jest Częstochowa oraz  jaka będzie za 5 lub 10 lat. Nasz program to 5 filarów dobrego i wciąż rozwijającego się miasta:

  • Nowoczesne Miasto
  • Przyjazna Komunikacja
  • Lepsza Praca
  • Silne Społeczeństwo
  • Wspólna Przestrzeń 

NOWOCZESNA CZĘSTOCHOWA to wspólna Częstochowa,  która jest przyjazna dla osób ją zamieszkujących, dlatego:

– będziemy inwestować w kolejne miejskie tereny zielone – będziemy się starać o utworzenie nowego, dużego miejskiego parku;

– będziemy inwestować w tereny rekreacyjne i strefy wypoczynku;

– będziemy realizować szeroką ofertę imprez plenerowych i kulturalnych, na terenie wszystkich dzielnic Częstochowy;

– będziemy inwestować w monitoring miejski oraz przeciwdziałać zjawiskom przemocy, w tym cyberprzemocy.

PRZYJAZNA KOMUNIKACJA to zrównoważona komunikacja, czyli taka, która  jest przyjazna dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego, dlatego:

– będziemy poprawiać układ drogowy, w tym szczególnie budować drogi osiedlowe oraz dojazdowe w dzielnicach;

– będziemy popierać rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo pieszych, kierowców i rowerzystów;

– będziemy popierać zrównoważony model komunikacji miejskiej;

– będziemy rozbudowywać system Częstochowskiego Roweru Miejskiego oraz infrastrukturę rowerową;

– będziemy inwestować w miejskie parkingi w centrum oraz dzielnicach Częstochowy

LEPSZA PRACA, czyli dalsze wdrażanie rozwiązań, dzięki którym:

– Częstochowa będzie atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy dbają o swoich pracowników –
o częstochowianki i częstochowian – i oferują im atrakcyjne warunki pracy;

– w Częstochowie będą powstawać start-upy – czyli ułatwienia dla tych, którzy zaczynają swoją zawodową drogę;

– dzięki współpracy z lokalnymi uczelniami będziemy przygotowywać lepsze programy nauczania.

SILNE SPOŁECZEŃSTWO to takie, które ma duży wpływ na Częstochowę, dlatego:

– będziemy wspierać organizacje pozarządowe oraz pomagać chętnym częstochowiankom i częstochowianom tworzyć nowe i dołączać do już istniejących;

– będziemy dalej inwestować w budżet obywatelski;

– będziemy dbać o częstochowskich seniorów, bo im zawdzięczamy fundamenty wszystkiego, co mamy w Częstochowie;

– będziemy wspierać rodziców oraz dzieci, między innymi poprzez realizację kolejnych programów edukacyjnych oraz organizację bezpłatnych zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży;

– zadbamy, by Częstochowa nadal była miastem praw kobiet i równouprawnienia;

– będziemy dążyć, by Częstochowa stała się wzorem dobrze pojmowanego patriotyzmu, który łączy, daje poczucie tożsamości i przynależności, z równoczesnym głębokim poszanowaniem bogactwa historii, różnic oraz odmiennych poglądów.

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ to Częstochowa, o której wygląd dbają sami mieszkańcy:

–  będziemy przeciwdziałać niszczeniu przestrzeni wspólnej, w tym  parkowaniu samochodów na trawnikach czy wyrzucaniu śmieci do lasów, parków;

– będziemy walczyć z wandalizmem – np. nielegalnym graffiti;

– będziemy inwestować w małą architekturę, aby nasze miasto było jeszcze bardziej atrakcyjne.

Ostatnie 8 lat to dobry okres w historii Częstochowy.  Łatwiej można znaleźć pracę, poprawia się infrastruktura miejska, rozwija się miejska oferta spędzania wolnego czasu. Wspólnie dla Częstochowy możemy zrobić jeszcze więcej!