Regulamin Konkurs Wielkanocny

Regulamin konkursu Wielkanoc z Wspólnie dla Częstochowy

Postanowienia Ogólne:

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wielkanoc z Wspólnie dla Częstochowy.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy z siedzibą
w Częstochowie 42-200, ul. Bytomska 64B wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 41,
NIP:5732919403 (zwane dalej Organizatorem).
3. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która przystąpiła do konkursu prowadzonego
przez organizatora na facebooku Stowarzyszenia.
4. Nagrodami w konkursie jest dziesięć zestawów: pizza oraz niespodzianka od przyjaciela konkursu redakcji Zdrowa Częstochowa.
5. Zwycięzcą będą osoby które spełnią zasady i zostaną wyłonione jako wygrywający zgodnie z niniejszym regulaminem.

Zasady:
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie Stowarzyszenia.
3. Konkurs polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem do konkursu na profilu Facebook Stowarzyszenia swojej wersji wielkanocnej pisanki, każda forma plastyczna jest możliwa.
4. Konkurs rozpoczyna się z chwilą pojawienia się informacji o konkursie na facebooku Stowarzyszenia, a kończy w dniu 8 kwietnia o godzinie 18.

Rozstrzygnięcie:
1. Zwycięzcami jest 5 Uczestników, których prace zdobędą największą ilość polubień do komentarza oraz 5 Uczestników, którzy zaproszą do zabawy największą ilość znajomych oznaczając ich w komentarzu.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani w dniu 8 kwietnia 2021 roku poprzez serwis Facebook o wygranej oraz formie przekazania nagrody.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.
4. W przypadku braku odpowiedzi laureata w ciągu 2 godzin na powiadomienie o wygranej, Organizator przyjmie, że laureat nie jest zainteresowany otrzymaniem nagrody. W takim przypadku nagroda jest przekazywana kolejnej osobie na liście rankingowej zwycięzców.

Reklamacje:
1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres mailowy Organizatora : wspolniedlaczestochowy@gmail.com.
2. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, datę, adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód reklamacji, powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje niespełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia
www.wspolniedlaczestochowy.pl
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady
zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest
Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy z siedzibą w Częstochowie pod adresem ul.
Bytomska 64B, 42-200 Częstochowa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym
czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, oraz zmiany
terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania
nagród, a także zmiany samych nagród na inne.
6. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania Zwycięzcy.